Jesteś tutaj

Strona główna » Rok Krajoznawstwa Polskiego w 2016 r.

Konferencja „Współczesne oblicza krajoznawstwa”

W 2016 roku przypada 110 rocznica powstania zorganizowanego krajoznawstwa polskiego, stąd inicjatywa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego realizacji ogólnopolskim projekcie „Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia”. W jego ramach organizujemy szereg działań skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców, których nadrzędnym celem jest propagowanie aktywnych form poznawania walorów krajoznawczych Polski. Ważnym elementem realizowanego projektu jest konferencja popularnonaukowa, która odbędzie się w dniach 5–7 października 2016 r. w hotelu turystycznym PTTK „Spichlerz” w Kazimierzu Dolnym,
a której współorganizatorami są Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W dobie postępującej globalizacji na jedno z pierwszych miejsc pośród aktywności człowieka wysuwa się turystyka, która obejmuje swoim zasięgiem coraz szersze obszary aktywności. Niepokojącym jednak wydaje się fakt, że podczas gdy coraz większym zainteresowaniem cieszą się turystyka aktywna i turystyka poznawcza, to jednak coraz rzadziej wśród poznawczych form turystyki występuje pojęcie krajoznawstwa, które ograniczane jest w zasadzie do klasyfikowania walorów turystycznych. Traktowanie turystyki poznawczej i krajoznawstwa częściowo jako synonimów powoduje zamęt terminologiczny i spłycenie znaczenia tego drugiego.

Krajoznawstwo traktowane szeroko, to nie tylko aktywność poznawcza dotycząca najbliższej okolicy, regionu czy kraju, ale także ruch społeczny i działalność o charakterze kulturowo-społecznym, której efektów w czasie kosmopolitycznej globalizacji nie można przecenić. Jak na przestrzeni wieków podkreślali wszyscy wielcy polscy krajoznawcy jest ono także praktyczną szkołą patriotyzmu oraz poszanowania przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa małych i dużych ojczyzn.

Przekazywanie wiedzy krajoznawczej, zarówno tej historycznej, jak i współczesnej, może, a nawet powinno być wykorzystane nie tylko do budowania tożsamości (lokalnej, regionalne czy narodowej), ale także do wzmocnienia więzi między różnymi pokoleniami turystów-krajoznawców. Wydaje się więc, że niezbędnym jest podjęcie dyskusji nad określeniem współczesnego oblicza i roli krajoznawstwa, szczególnie w kontekście dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości (nowe technologie) oraz zmian przestrzennych i organizacyjnych.

Konferencja poświęcona będzie poszukiwaniu odpowiedzi na szereg intrygujących, ale też i aktualnych pytań:

1. Co w XXI w. (w erze Facebooka) oznacza pojęcie „krajoznawstwo”?

2. Jaką rolę powinno odgrywać krajoznawstwo w świecie globalnych mediów i nowoczesnych technologii?

3. Jakimi metodami prowadzić dziś działalność dokumentacyjną, popularyzatorską i szkoleniową?

4. Jaki jest (powinien być) wpływ krajoznawstwa na kształtowanie przestrzeni geograficznej (turystycznej)?

5. Czy we współczesnym modelu patriotyzmu jest miejsce dla krajoznawstwa? A jeśli tak, to jakie?

6. Jak wyważyć optymalne proporcje pomiędzy wartościami edukacyjno-wychowawczymi a powszechnym dążeniem do rozrywki i zabawy?

7. Jakie są relacje krajoznawstwa z masową turystyką poznawczą?

8. W jaki sposób efektywnie wykorzystywać w działalności krajoznawczej nowe technologie i formy turystyki (np. zwiedzanie interaktywne, z fabułą, rekonstrukcje historyczne)?

9. Czy istnieje konflikt pomiędzy tradycyjnym a nowoczesnym pojmowaniem krajoznawstwa? Czego dotyczą te antagonizmy?

Planowane jest wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej pt. „Współczesne oblicza krajoznawstwa”.